Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tarnowskich Górach

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Strona główna

Email Drukuj PDF

UWAGA !!! Ognisko grypy ptaków w Brynku !!!

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tarnowskich Górach informuje
o wystąpieniu ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) w powiecie tarnogórskim w miejscowości Brynek, stwierdzonego na postawie wyników badań laboratoryjnych z PIWet-PIB Puławy z 28 listopada 2021r.

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŚLĄSKIEGO z dnia 3 grudnia 2021 r.

Obszar zapowietrzony (promień 3 km od ogniska) obejmuje miejscowości: Brynek, Hanusek, Nowa Wieś Tworoska, Połomia, świniowice i Tworóg.

Natomiast do obszaru zagrożonego (promień 7 km od obszaru zapowietrzonego) należą miejscowości:

Boruszowice, Koty, Mikołeska, Wojska, Kalety na zachód od linii kolejowej nr 143, Krupski Młyn, Potęga, Jasiona, Kamieniec, Kopienica, Księży Las, Laryszów, Łubie, Miedary, Ptakowice, Wilkowice, Zbrosławice, Miasteczko Śląskie na zachód od lini kolejowej nr 143, Tarnowskie Góry - dzielnice :Lasowice, Opatowice, Pniowiec, Rybna, Sowice, Stare Tarnowice, Strzybnica.

MAPA OBSZARU ZAPOWIETRZONEGO-ZAGROŻONEGO BRYNEK

UWAGA !!! Ognisko grypy ptaków w Kopienicy !!!

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tarnowskich Górach informuje
o wystąpieniu ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) w powiecie tarnogórskim w miejscowości Kopienica, stwierdzonego na postawie wyników badań laboratoryjnych z PIWet-PIB Puławy z 6 listopada 2021r.

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŚLĄSKIEGO z dnia 19 listopada 2021 r.

Obszar zapowietrzony (promień 3 km od ogniska) obejmuje miejscowości: Kopienica, Łubie, Jasiona, Wojska.

Natomiast do obszaru zagrożonego (promień 7 km od obszaru zapowietrzonego) należą miejscowości:
Tarnowskie Góry – dzielnice Strzybnica i Rybna, Koty, Tworóg, Połomia, Brynek, Hanusek, Boruszowice, Świniowice, Miedary, Laryszów, Wilkowice, Zbrosławice, Księży Las, Kamieniec, Boniowice, Karchowice, Zawada, Jaśkowice, Łubki.

Wobec powyższego hodowcy drobiu powinni zachować szczególną ostrożność

i stosować odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa, w szczególności:

1. Wstrzymać się od wypuszczania ptaków na wybieg i pozostawić je
w budynkach, w których są utrzymywane;

2. Zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich;

3. Nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany;

4. Stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;

5. Stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków
w których utrzymywany jest drób.

Hodowco !!! Pamiętaj o zgłaszaniu niezwłocznie do odpowiednich osób
i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, wójt/burmistrz/prezydent miasta) podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej drobiu.

Objawy kliniczne wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu: zwiększona śmiertelność; znaczący spadek pobierania paszy i wody; objawy nerwowe: drgawki, skręt szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów; duszności, sinica, wybroczyny, biegunki, nagły spadek nieśności.

MAPA OBSZARU ZAPOWIETRZONEGO KOPIENICA

MAPA OBSZARU ZAGROŻONEGO KOPIENICA

UWAGA !!! zagrożenie wystąpienia i rozprzestrzeniania się grypy ptaków !!!

Objawy kliniczne wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu: zwiększona śmiertelność; znaczący spadek pobierania paszy i wody; objawy nerwowe: drgawki, skręt szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów; duszności, sinica, wybroczyny, biegunki, nagły spadek nieśności.

Hodowco !!! Pamiętaj o zgłaszaniu niezwłocznie do odpowiednich osób
i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, wójt/burmistrz/prezydent miasta) podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej drobiu.

ZALECENIA DLA DROBNOTOWAROWYCH HODOWCÓW DROBIU - CHÓW PRZYZAGRODOWY

 • karmienie i pojenie drobiu w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie;
 • przetrzymywanie drobiu na ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem uniemożliwienia kontaktów z dzikim ptactwem;
 • odizolowanie od innego drobiu, kaczek i gęsi;
 • przechowywanie paszy, w tym zielonki, w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem, uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem;
 • unikanie pojenia ptaków i czyszczenia kurników wodą pochodzącą spoza gospodarstwa (głównie ze zbiorników wodnych i rzek);
 • zgłaszanie lekarzowi weterynarii, wójtowi, burmistrzowi, i innym organom władzy lokalnej zaobserwowanego spadku nieśności lub nagłych, zwiększonych padnięć drobiu;
 • po każdym kontakcie z drobiem lub ptakami dzikimi umycie rąk wodą z mydłem;
 • używanie odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przy czynnościach związanych z obsługą drobiu;
 • osobom utrzymującym drób w chowie przyzagrodowym, aby nie były zatrudniane w przemysłowych fermach drobiu.

ZALECENIA DLA PRZEMYSŁOWYCH PRODUCENTÓW DROBIU

 • przetrzymywanie ptaków w odosobnieniu (obowiązkowo w okresie wiosennych oraz jesiennych wędrówek dzikich ptaków) lub na wolnej, ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem ograniczenia kontaktu z dzikim ptactwem;
 • karmienie i pojenie drobiu w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie;
 • zielonki stosowane w karmieniu drobiu wodnego (kaczki i gęsi), szczególnie w okresie wiosennych oraz jesiennych wędrówek dzikich ptaków, nie mogą pochodzić z terenów wysokiego ryzyka zanieczyszczenia ich wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków, z okolic zbiorników wodnych, bagien, i innych miejsc stanowiących ostoję ptaków dzikich;
 • szczelne przykrycie pojemników z karmą i wodą do picia lub przetrzymywanie ich wewnątrz budynków, a także unikanie pojenia ptaków i czyszczenia pomieszczeń wodą pochodzącą spoza gospodarstwa (głównie ze zbiorników wodnych i rzek);
 • ograniczenie przemieszczania się osób postronnych oraz zwierząt pomiędzy obiektami, w których przechowywana jest karma dla zwierząt a obiektami, w których bytuje drób;
 • rozłożenie przed wejściami do budynków, gdzie utrzymywany jest drób mat nasączonych środkiem dezynfekcyjnym;
 • wprowadzenie zakazu wjazdu pojazdów na teren fermy, poza działaniami koniecznymi np. dowóz paszy, odbiór drobiu do rzeźni lub przez zakład utylizacyjny;
 • obowiązkową dezynfekcję pojazdów wjeżdżających;
 • rozłożenie mat dezynfekcyjnych przed wjazdem i wejściem na teren gospodarstwa;
 • używanie odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przy czynnościach związanych z obsługą drobiu;
 • wprowadzenie obowiązku przeprowadzania dokładnego mycia i dezynfekcji rąk przed wejściem do obiektów, w których utrzymuje się drób;
 • brak kontaktu pracowników ferm drobiu z innym ptactwem np. kurami, gołębiami.

ZALECENIA DLA HODOWCÓW GOŁĘBI

 • karmienie i pojenie gołębi w sposób wykluczający dostęp ptaków dzikich;
 • przechowywanie paszy w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem.

DODATKOWE ZALECENIA GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII

 • słomę, która będzie wykorzystywana w chowie ściółkowym należy zabezpieczyć przed dostępem dzikiego ptactwa (przetrzymywać w zamkniętych pomieszczeniach, zadaszyć itp.);
 • należy regularnie przeglądać wszelkie połączenia i rury (silosy paszowe) pod kątem obecności zanieczyszczeń np. odchodami dzikich ptaków;
 • należy eliminować wszelkie możliwe do usunięcia nieszczelności budynków inwentarskich (umieścić siatki w oknach i otworach, zabezpieczyć kominy wentylacyjne);
 • nie należy tworzyć sztucznych zbiorników wodnych na terenie gospodarstwa (np. oczka wodne), a istniejące należy zabezpieczyć przed dostępem dzikiego ptactwa;
 • nie należy dokarmiać dzikiego ptactwa na terenie gospodarstwa (usunąć karmniki);
 • jeżeli na terenie gospodarstwa znajdują się drzewa owocowe należy jak najczęściej usuwać opadłe owoce.

Nieprzestrzeganie wymienionych wyżej zaleceń może powodować wzrost zagrożenia grypą ptaków.

Informacja o niepokojących objawach chorobowych lub padnięciach drobiu powinna być niezwłocznie przekazana do
Powiatowego Lekarza Weterynarii.

bioasekuracja

Załączniki:

 1. szczegółowe zalecenia dla przemysłowych producentów drobiu, chowu przyzagrodowego oraz dla hodowców gołębi.

 2. szczegółowe informacje o grypie ptaków.


 3. wytyczne dotyczące bioasekuracji przy udostępnianiu wybiegów dla stad gęsi reprodukcyjnych i rzeźnych.UWAGA !!! zagrożenie wystąpienia i rozprzestrzeniania się ASF  !!!

 1. Postępowanie w przypadku znalezienia padłego dzika

 2. Ogólne informacje o ASF
 3. ASF - zasady bioasekuracji
 4. Czyszczenie i dezynfekcja ASF

Informacja dla hodowców świń dotycząca Planu Bezpieczeństwa Biologicznego

 

Zasady funkcjonowania PIW TG w czasie pandemii:

Mając na uwadze aktualną sytuację związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa oraz w związku z zaleceniami Szefa Służby Cywilnej i Głównego Lekarza Weterynarii,

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tarnowskich Górach zwraca się z prośbą o załatwianie spraw urzędowych drogą elektroniczną (e-mail) lub telefonicznie.

W przypadku konieczności osobistego stawienia się w PIW Tarnowskie Góry Powiatowy Lekarz Weterynarii prosi o wcześniejsze telefoniczne uzgadnianie terminu wizyty.

Dostępne numery telefonów : (32)390-19-91, fax (32)390-19-93

W nagłych przypadkach (telefon alarmowy) :   691304202

w godzinach: 7:30-15:30

lub na adres email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

W tej wyjątkowej sytuacji liczymy na Państwa zrozumienie i dostosowanie się do powyższych zaleceń.

Nabór ULW od stycznia 2021r.

ePUAP - elektroniczna platforma usług administracji publicznej

koordynator do spraw dostępności - telefon stacjonarny : 32-3901992, email : Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Instrukcja Korzystania ze strony BIP :

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) to publikator teleinformatyczny służący powszechnemu udostępnianiu informacji publicznej, w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci Internet.

Podstawowym zadaniem portalu jest prezentacja informacji na temat Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Tarnowskich Górach. Zakres publikowanych informacji prezentuje menu witryny z lewej strony.

Menu składa się z kolejnych pozycji. Prowadzą one bezpośrednio do treści podstrony biuletynu lub też do kolejnego podmenu zawierającego informacje związane tematycznie z wybranym działem.

Pod menu znajduje się moduł wyszukiwarki, chcąc wyszukać interesującą nas treść należy wpisać ją w okno modułu i nacisnąć "Enter" lub kliknąć przycisk "szukaj".

Aby wyświetlić treść informacji publicznej na podstronie - należy kliknąć na wybranej pozycji menu. Na treść podstrony składają się:

 • nagłówek informujący w skrócie o jej zawartości,
 • treść zasadnicza w postaci tekstu oraz elementów dodatkowych, m.in. zdjęć oraz plików do pobrania.
Poprawiony: wtorek, 07 grudnia 2021 11:43