Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tarnowskich Górach

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Regulamin PIW TG

Email Drukuj PDF

Regulamin Organizacyjny
Powiatowego Inspektoratu Weterynarii
w Tarnowskich Górach

 

Ustalił : Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tarnowskich Górach
Tarnowskie Góry, dnia 12.05.2011r.

W uzgodnieniu z:
Śląskim Wojewódzkim Lekarzem Weterynarii w Katowicach                 
Katowice, dnia 13.05.2011r.

Tarnowskie Góry 2011

ROZDZIAŁ I


POSTANOWIENIA OGÓLNE


§ 1. 1. Regulamin organizacyjny Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Tarnowskich Górach, zwany dalej "regulaminem" określa szczegółową organizację i tryb pracy Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Tarnowskich Górach oraz szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych i stanowisk wchodzących w skład tego Inspektoratu.
2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

   • Powiecie - należy przez to rozumieć powiat tarnogórski i piekarski ;
   • Powiatowym Inspektoracie - należy przez to rozumieć Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tarnowskich Górach
   • Powiatowym Lekarzu  Weterynarii -  należy przez to rozumieć Powiatowego Lekarza Weterynarii jako kierownika powiatowej inspekcji weterynaryjnej wchodzącej  w skład niezespolonej administracji rządowej;
   • Zastępcy Powiatowego Lekarza Weterynarii - należy przez to rozumieć Zastępcę Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tarnowskich Górach ,
   • komórce organizacyjnej – należy przez to rozumieć: zespół, pracownię oraz  samodzielne stanowisko pracy;
   • koordynatorze – należy przez to rozumieć osobę kierującą Pracownią, Zespołem a w przypadku zespołów ds. zdrowia i ochrony zwierząt  oraz zespołu  ds. bezpieczeństwa żywności, pasz oraz ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego – starszych inspektorów weterynarii, a w razie ich braku inspektorów weterynarii;
   • urzędowych wyznaczonych lekarzach – należy przez to rozumieć lekarzy weterynarii niebędących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej, wyznaczanych decyzją administracyjną przez Powiatowego Lekarza Weterynarii do wykonywania ustawowych czynności Inspekcji Weterynaryjnej;
   • porozumieniu nr 13/2009 – należy przez to rozumieć porozumienie nr 13/2009 z dnia 24.07.2009r. w sprawie wdrożenia , utrzymywania i doskonalenia systemu zarządzania zgodnie z wymogami normy PN-EN ISO/IEC 17025 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących” w Powiatowym Oddziale ds. Badania w  kierunku włośni w Tarnowskich Górach.
   • kontroli zewnętrznej – należy przez to rozumieć kontrolę przeprowadzaną przez organy zewnętrzne w Inspektoracie;
   • kontroli wewnętrznej – należy przez to rozumieć kontrolę przeprowadzaną przez Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w powiatowych inspektoratach oraz kontrole przeprowadzane przez kierowników  w Wojewódzkim Inspektoracie i w komórkach organizacyjnych obejmującą ogół czynności, których celem jest zapewnienie realizacji ustawowych zadań;

ROZDZIAŁ II


ZADANIA POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII

§ 2. Powiatowym Inspektoratem kieruje Powiatowy  Lekarz Weterynarii.

§ 3. Powiatowy Inspektorat wchodzi w skład niezespolonej administracji rządowej w powiecie, jest aparatem pomocniczym Powiatowego Lekarza Weterynarii  zapewniającym obsługę realizacji jego zadań wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

§ 4. Do wyłącznej kompetencji Powiatowego Lekarza Weterynarii należy:

 • udzielanie pracownikom Powiatowego Inspektoratu pisemnych upoważnień do podejmowania określonych czynności w jego imieniu, wraz z określeniem przedmiotowego zakresu upoważnienia;
 • udzielanie pełnomocnictw do reprezentowania Powiatowego Lekarza Weterynarii w postępowaniu przed organami państwowymi i sądami;
 • podejmowanie decyzji o skierowaniu prywatnie paktującego lekarza weterynarii do wykonywania na obszarze nadzorowanego powiatu czynności koniecznych do likwidacji zagrożenia epizootycznego lub zagrożenia bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego w przypadku , gdy jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia publicznego albo dla  zabezpieczenia gospodarki narodowej przed poważnymi stratami;
 • podejmowanie decyzji o wyznaczaniu na czas określony lekarzy weterynarii nie będących pracownikami Inspekcji do: ochronnych szczepień i badań rozpoznawczych, sprawowania nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży zwierząt, targowiskami oraz wystawami, pokazami lub konkursami zwierząt, badania zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawiania świadectw zdrowia, sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju, sprawowania nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa i wystawiania wymaganych świadectw zdrowia, pobierania próbek do badań, sprawowania nadzoru nad sprzedażą bezpośrednią;
 • podejmowanie decyzji o wyznaczaniu na czas określony lekarzy weterynarii niebędących pracownikami Inspekcji, świadczących usługi weterynaryjne w ramach zakładu leczniczego dla zwierząt do: szczepień ochronnych lub badań rozpoznawczych, sprawowania nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży zwierząt, targowiskami oraz wystawami, pokazami lub konkursami zwierząt, badania zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawiania świadectw zdrowia, pobierania próbek do badań;
 • podejmowanie decyzji o wyznaczaniu osoby niebędących pracownikami Inspekcji, posiadające odpowiednie kwalifikacje, do wykonywania niektórych czynności pomocniczych;
 • rozpoznawanie skarg i wniosków

§ 5. 1. Powiatowy  Lekarz Weterynarii realizuje zadania wynikające z ustawy o służbie cywilnej, w tym:

 • wykonuje zadania Kierownika w Powiatowym Inspektoracie;
 • dokonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec członków korpusu służby cywilnej w Powiatowym Inspektoracie, chyba że ustawa stanowi inaczej;
 • Powiatowy Lekarz Weterynarii wykonuje czynności z zakresu prawa pracy w stosunku dla pozostałych pracowników nie będących członkami służby cywilnej;

§ 6. Powiatowy Lekarz Weterynarii w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu oraz właściwej organizacji pracy:

 • wydaje akty prawa wewnętrznego;
 • realizuje politykę kadrową, a także dba o należyty dobór pracowników Powiatowego Inspektoratu oraz  podnoszenie ich kwalifikacji i skuteczność pracy;
 • gospodaruje środkami na wynagrodzenia pracowników Powiatowego Inspektoratu oraz innymi funduszami będącymi w jego dyspozycji, w granicach ustalonych w  budżecie, jako dysponent środków budżetowych III stopnia;
 • reprezentuje Powiatowy Inspektorat na zewnątrz oraz składa oświadczenia woli dotyczące jego funkcjonowania i gospodarowania jego mieniem;
 • wykonuje inne zadania określone w przepisach odrębnych, w szczególności z zakresu obrony narodowej, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, ochrony przeciwpożarowej, ochrony informacji niejawnych, ochrony danych osobowych, finansów publicznych, zamówień publicznych.

ROZDZIAŁ III

ZASADY KIEROWANIA PRACĄ POWIATOWEGO INSPEKTORATU

§ 7. 1. W czasie nieobecności lub nieobsadzenia stanowiska Powiatowego Lekarza Weterynarii lub czasowej niemożności wykonywania przez niego obowiązków, działalnością Powiatowego Inspektoratu kieruje Zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii.

 • W czasie nieobecności lub nieobsadzenia stanowiska Powiatowego Lekarza Weterynarii i jego Zastępcy lub czasowej niemożności wykonywania przez nich obowiązków, działalnością Powiatowego Inspektoratu kieruje osoba upoważniona pisemnie przez Powiatowego Lekarza Weterynarii.
 • Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii bezpośrednio podlegają :
   • Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt;
   • Zespół ds. finansowo – księgowych;
   • Zespół ds. administracyjnych;
   • Samodzielne stanowisko ds. obsługi prawnej;
   • Pracownia badania mięsa na obecność włośni;

4.  Zastępcy Powiatowego Lekarza Weterynarii bezpośrednio podlegają następujące komórki organizacyjne:     
-  Zespół ds. bezpieczeństwa żywności, pasz oraz ubocznych produktów zwierzęcych;
5. Schemat organizacyjny Powiatowego Inspektoratu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

§ 8. 1.Komórkami organizacyjnymi, z wyłączeniem samodzielnych stanowisk pracy kierują koordynatorzy.
2.  W zespole do spraw zdrowia i ochrony zwierząt i w zespole do spraw bezpieczeństwa żywności, pasz oraz ubocznych produktów zwierzęcych koordynatorem  może być wyłącznie starszy inspektor weterynarii, a w razie ich braku inspektor weterynarii, a w zespole ds. finansowo - księgowych główny księgowy.

§ 9. 1. Koordynatorzy odpowiadają za:

 • należyte zorganizowanie pracy zespołu i zapoznanie podległych pracowników z  obowiązującymi przepisami prawa;
 • porządek i dyscyplinę pracy;
 • merytoryczną i formalno-prawną poprawność załatwianych spraw.

2.  Koordynatorzy dokonują podziału zadań dla poszczególnych pracowników kierowanych przez nich komórek organizacyjnych oraz ustalają propozycje zakresów obowiązków, które przedkładają Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii do zatwierdzenia.

ROZDZIAŁ IV


STRUKTURA ORGANIZACYJNA POWIATOWEGO INSPEKTORATU

§ 10. 1. W skład Powiatowego Inspektoratu wchodzą następujące komórki organizacyjne:

 • Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt;
 • Zespół ds. bezpieczeństwa żywności, pasz oraz ubocznych produktów zwierzęcych;
 • Zespół ds. finansowo-księgowych;
 • Zespół ds. administracyjnych;
 • Samodzielne stanowisko ds. obsługi prawnej;
 • Pracownia badania mięsa na obecność włośni.
  • Wykaz symboli oznaczających poszczególne komórki organizacyjne Powiatowego Inspektoratu stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

ROZDZIAŁ V


TRYB PRACY I ZADANIA POWIATOWEGO INSPEKTORATU

§ 11. Tryb pracy Powiatowego Inspektoratu określa szczegółowo regulamin pracy wprowadzony zarządzeniem Powiatowego Lekarza Weterynarii.

§ 12. Do zakresu działania Zespołu ds. zdrowia i ochrony zwierząt należy należy prowadzenie spraw wynikających z przepisów o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz ochronie zwierząt, przepisów o rejestracji i identyfikacji zwierząt, przepisów o weterynaryjnej kontroli w handlu, oraz przepisów o wzajemnej zgodności, a także zadań wynikających z ustawy o zarządzaniu kryzysowym, a w szczególności:

  • prowadzenie działań w zakresie:
  • kontroli i zwalczania chorób zakaźnych, w tym zapobiegania ich występowania, wykrywania i likwidowania,
  • ochrony przed przenikaniem z zagranicy chorób zakaźnych zwierząt,
  • kwarantanny zwierząt oraz badań niejadalnych surowców zwierzęcych sprowadzonych z zagranicy,
  • kontroli przestrzegania wymaganych warunków weterynaryjnych dotyczących obrotu zwierzętami, miejsc skupu i gromadzenia zwierząt oraz schronisk dla zwierząt,
  • prowadzenia badań monitoringowych w zakresie występowania chorób zakaźnych zwierząt.
  • permanentne analizowanie sytuacji epizootycznej na podległym terenie;
  • współdziałanie z Powiatowym Biurem Agnacji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie ochrony zdrowia zwierząt identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz wzajemnej zgodności;
  • sporządzanie szczegółowych merytorycznych i finansowych planów Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w zakresie monitoringu chorób zakaźnych;
  • kontrola pracy lekarzy weterynarii wyznaczonych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii do wykonywania ochronnych szczepień i badań rozpoznawczych, nadzoru nad spędami i innymi miejscami gromadzenia zwierząt, badania zwierząt w obrocie wraz z nadzorem nad ich transportem i wystawianiem świadectw zdrowia, zadań koniecznych do likwidacji zagrożenia epizootycznego i epidemicznego;
  • nadzór nad importem i eksportem zwierząt;
  • prowadzenie rejestru nadzorowanych podmiotów;
  • pobieranie próbek do celów diagnostycznych urzędowo przewidzianych badań w trybie przepisów, dotyczących zwalczania chorób zakaźnych zwierząt,
  • nadzór nad wytwarzaniem i stosowaniem środków żywienia zwierząt na potrzeby własne w gospodarstwach rolnych, pobieranie prób do badań w związku ze zwalczaniem chorób zakaźnych,
  • nadzorowanie zagrożeń epizootycznego lub epidemiologicznego związanych                           z wykonywaniem działalności polegającej na świadczeniu usług z zakresu medycyny weterynaryjnej;
  • nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zdrowia zwierząt;
  • sprawowanie nadzoru w zakresie spełniania warunków weterynaryjnych przez podmioty zajmujące się produkcją, pozyskiwaniem, konserwacją, obróbką, przechowywaniem, wprowadzaniem do obrotu lub wykorzystywaniem materiału biologicznego, wylęgiem drobiu, prowadzeniem punktów kopulacyjnych,  schronisk dla zwierząt;
  • sprawowanie nadzoru nad zdrowiem zwierząt przeznaczonych do rozrodu oraz nad jakością zdrowotną materiału biologicznego;
  • nadzór nad przestrzeganiem ustawy o identyfikacji i rejestracji zwierząt, znakowaniem i rejestracją zwierząt, zdrowiem zwierząt, zgłaszanie niektórych chorób zakaźnych, kontrola dobrostanu zwierząt oraz bezpieczeństwa żywności i pasz w związku z kontrolą wzajemnej zgodności (cross- comliance);
  • przygotowywanie projektów decyzji pierwszej instancji oraz dokumentów w sprawach  dotyczących zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, higieny materiału biologicznego i ochrony zwierząt;
  • prowadzenie dokumentacji z wykonywanych zadań oraz sprawozdawczości w formie papierowej i elektronicznej.

§ 13. Do zakresu działania Zespołu ds. bezpieczeństwa żywności, pasz oraz ubocznych produktów zwierzęcych należy prowadzenie spraw wynikających z przepisów o badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz warunkach zdrowotnych żywności i żywienia w zakresie jakości zdrowotnej środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego oraz spraw wynikających z przepisów o paszach, prawa farmaceutycznego oraz dotyczących utylizacji ubocznych produktów, a w szczególności:

  • prowadzenia działań w zakresie:
   • badania zwierząt rzeźnych i ich mięsa, mięsa zwierząt łownych oraz mięsa innych zwierząt przeznaczone do spożycia przez ludzi,
   • jakości zdrowotnej środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego,
   • kontroli przestrzegania wymaganych warunków weterynaryjnych i sanitarnych: przetwórstwa mięsa, skupu i przetwórstwa mięsa zwierząt łownych, składowania mięsa i jego przetworów, produkcji i przechowywania mleka i jego przetworów, przetwórstwa i przechowywania ryb, skorupiaków i mięczaków oraz ich przetworów, produkcji i przechowywania jaj i ich przetworów, przetwórstwa i przechowywania miodu naturalnego,
   • prowadzenia badań monitoringowych w zakresie wykrywania niedozwolonych substancji chemicznych, biologicznych, pozostałości leków i skażeń promieniotwórczych w tkankach i płynach ustrojowych zwierząt rzeźnych oraz w artykułach spożywczych pochodzenia zwierzęcego oraz środkach żywienia zwierząt.
  • Sprawowanie nadzoru nad bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego                   w tym nad wymaganiami weterynaryjnymi przy ich produkcji, umieszczaniu na rynku oraz sprzedaży bezpośredniej w tym w szczególności nad:
   • spełnianiem wymagań weterynaryjnych przy produkcji lub dla produktów pochodzenia zwierzęcego umieszczanych na rynku oraz przywożonych i przeznaczonych na rynek krajowy,
   • spełnianiem wymagań dotyczących poszczególnych etapów produkcji,
   • warunkami, trybem i zakresem prowadzenia kontroli wewnętrznej w zakładzie, w tym opracowanie, wdrożenie i realizacja systemu analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli (system HACCP),
   • sposobem znakowania i pakowania tych produktów,
   • wymaganiami dotyczącymi świadectw zdrowia, handlowych dokumentów identyfikacyjnych lub innych dokumentów dołączonych do tych produktów,
   • wymaganiami dotyczącymi środków transportu,
   • sposobem badania zwierząt rzeźnych i ich mięsa, mięsa zwierząt łownych, ryb i produktów rybnych, mięczaków i skorupiaków oraz sposób postępowania z mięsem warunkowo zdatnym lub niezdatnym do spożycia przez ludzi,
   • sposobem prowadzenia dokumentacji, w tym nad sposobem dokumentowania pochodzenia zwierząt, z których lub od których pozyskuje się te produkty oraz zakres i sposób prowadzenia rejestru zwierząt, a także sposób dokumentowania pochodzenia tych produktów oraz zakres i sposób prowadzenia rejestru tych produktów,
  • prowadzenie rejestracji i zatwierdzania podmiotów oraz kontrola przestrzegania wymagań weterynaryjnych przez zarejestrowane lub zatwierdzone podmioty w zakresie prowadzenia produkcji produktów spożywczych pochodzących ze zwierząt  oraz wymagań weterynaryjnych dla tychże produktów;
  • przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych pierwszej instancji dotyczących nadzorowanych podmiotów;
  • opiniowanie projektów planów technologicznych zakładów produkujących środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego;
  • kontrola wykonywania czynności przez wyznaczonych lekarzy weterynarii z zakresu nadzoru i badania zwierząt rzeźnych i mięsa;
  • pobieranie próbek do celów diagnostycznych urzędowo przewidzianych badań w trybie przepisów dotyczących badania zwierząt rzeźnych i mięsa, nadzoru nad jakością zdrowotną środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego, monitoringowych badań laboratoryjnych, w tym również na pozostałości chemiczne i biologiczne oraz skażenia radiologiczne,
  • kontrola postępowania z ubocznymi produktami zwierzęcymi pozostającymi w nadzorowanych zakładach;
  • kontrola dobrostanu zwierząt w rzeźni;
  • nadzór w handlu oraz nad importem z krajów trzecich środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego;
  • ustalanie ogólnych kierunków działania, a w przypadkach zagrożenia dla bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego pasz, szczegółowych zasad postępowania lekarzy weterynarii w zakresie:
   • kontroli warunków weterynaryjnych wytwarzania pasz,
   • jakości mikrobiologicznej oraz zawartości substancji niepożądanych w paszach,
   • współpraca z Inspekcją Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych,
   • nadzoru nad procedurami kontroli przedsiębiorstw prowadzących obrót paszami,
   • organizacja i koordynacja nadzoru nad stosowaniem pasz,
   • nadzoru nad wytwarzaniem i stosowaniem pasz na własne potrzeby w gospodarstwach rolnych, pobieranie prób do badań monitoringowych, nadzór nad podmiotami wytwarzającymi, obracającymi i stosującymi pasze lecznicze,.
  • prowadzenie ewidencji przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania pasz, podmiotów zajmujących się obrotem paszami i zakładów produkujących pasze;
  • prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem nadzoru nad obrotem produktami leczniczymi weterynaryjnymi;
  • ustalanie ogólnych kierunków działania, a w przypadkach zagrożenia dla bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego, szczegółowych zasad postępowania lekarzy weterynarii w zakresie nadzoru nad wytwarzaniem, zbieraniem, przewozem, przetwarzaniem ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego;
  • prowadzenie ewidencji zakładów przetwarzających uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego działających na terenie podległym Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii;
  • współpraca z starszym  inspektorem do spraw ochrony zdrowia zwierząt przy wykonywaniu zadań przewidzianych na stanowisku pracy do spraw ochrony zwierząt zwłaszcza związanych z ubojem i transportem zwierząt;
  • wykonywanie zadań związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt szczególnie w przypadku zaistnienia szczególnego zagrożenia epizootycznego;
  • szkolenia pracowników Powiatowego Inspektoratu sprawujących nadzór środkami żywienia zwierząt,
  • przygotowywanie projektów decyzji pierwszej instancji oraz dokumentów w sprawach  dotyczących higieny środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego, środków żywienia zwierząt oraz nadzoru nad ubocznymi produktami zwierzęcymi;
  • prowadzenie dokumentacji z wykonywanych zadań oraz sprawozdawczości w formie papierowej i elektronicznej.

§ 14. 1. Do zakresu działania Zespołu ds. finansowo - księgowych należy w szczególności:

 • opracowywanie materiałów do projektu planu finansowego, harmonogramów realizacji dochodów i wydatków;
 • prowadzenie rachunkowości jednostki;
 • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
 • administrowanie Informatycznym Systemem Obsługi Budżetu Państwa TREZOR ;
 • dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i  rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych oraz zgodności ich z planem finansowym.
 • sporządzanie w terminie sprawozdań z wykonania procesów gromadzenia środków publicznych i ich rozdysponowania oraz wykazywanie w tych sprawozdaniach danych zgodnych
  z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej;
 • opracowywanie okresowych analiz i ocen z wykonania planu finansowego Powiatowego Inspektoratu, przygotowywanie planów i analiz gospodarki finansowej Powiatowego Inspektoratu oraz dokonywanie kalkulacji kosztów wykonywanych zadań przez Powiatowy Inspektorat
 • sporządzanie sprawozdawczości finansowej, budżetowej oraz inne określone  w odrębnych przepisach;
 • monitorowanie i egzekwowanie realizacji dochodów budżetowych;
 • prowadzenie płatności Powiatowego Inspektoratu w systemie Bankowości Elektronicznej „enbepe”;
 • wprowadzanie i bieżąca aktualizacja danych nowozatrudnionych i zatrudnionych pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu do systemu kadrowo – płacowego oraz merytoryczna weryfikacja i zatwierdzanie list płac;
 • naliczanie wynagrodzeń, wydawanie zaświadczeń o wynagrodzeniach, ustalanie podstawy do emerytury lub renty, rozliczanie podatku dochodowego pracowników oraz sporządzanie wymaganych w tym zakresie deklaracji i sprawozdań;
 • prowadzenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz prowadzenie spraw socjalnych osób uprawnionych;
 • prowadzenie ewidencji delegacji krajowych i zagranicznych;
 • bieżąca analiza poniesionych wydatków z rozdziału zwalczania chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych, biologicznych w tkankach zwierząt
  i produktach pochodzenia zwierzęcego, rozliczenia kosztów z podziałem na choroby;
 • prowadzenie rejestru dokumentów finansowych wpływających do Zespołu i terminowe ich  regulowanie.
   • Główny księgowy odpowiada w szczególności za przestrzeganie przepisów zawartych w ustawie o finansach publicznych i w ustawie o rachunkowości oraz za realizację następujących zadań w zakresie gospodarki finansowej Wojewódzkiego Inspektoratu i w zakresie rachunkowości:
   • prowadzenie rachunkowości jednostki, która obejmuje:
 • przyjęte zasady rachunkowości,
 • prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym,
 • ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów;
 • wycenę aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego,
 • terminowe sporządzanie sprawozdań finansowych, budżetowych lub innych sprawozdań określonych w odrębnych przepisach oraz wykazywanie w tych sprawozdaniach danych zgodnych z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej,
 • gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą;
   • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
   • dokonywanie wstępnej kontroli:
 • zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
 • kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych
  i finansowych;
   • przygotowywanie planów finansowych, innych planów i analiz gospodarki finansowej Powiatowego Inspektoratu.

§ 16. Do zakresu działania  Zespołu ds. administracyjnych należy w szczególności:

   • planowanie zakupów inwestycyjnych i inwestycji na rzecz Powiatowego Inspektoratu oraz współudział w tworzeniu planu rzeczowo-finansowego;
   • prowadzenie gospodarki majątkiem Powiatowego Inspektoratu, polegające na przyjmowaniu i  ewidencjonowaniu majątku Powiatowego Inspektoratu, a następnie przekazaniu tego majątku do korzystania właściwym osobom lub komórkom organizacyjnym, podejmowanie czynności w zakresie wyposażenia pomieszczeń Powiatowego Inspektoratu w sprzęt, urządzenia techniczne i materiały biurowe oraz utrzymanie ich we właściwym stanie technicznym;
   • prowadzenie magazynu na sprzęt do badań w zakresie zwalczania chorób zakaźnych oraz higieny środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego,
   • prowadzenie spraw związanych z nawiązywaniem, trwaniem i ustaniem stosunku pracy członków korpusu służby cywilnej i pozostałych pracowników Powiatowego Inspektoratu,
   • koordynowanie sporządzania ocen okresowych pracowników;
   • zapewnienie ochrony danych osobowych w zakresie działalności zespołu;
   • sporządzanie sprawozdań statystycznych oraz z realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej i opracowań analitycznych związanych z działalnością merytoryczną Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie właściwości zespołu
   • prowadzenie spraw związanych z tworzeniem i funkcjonowaniem systemu kancelaryjnego;
   • prowadzenie ewidencji legitymacji służbowych, ewidencji pieczęci, ewidencji oraz zbioru dokumentów Powiatowego Inspektoratu,
   • prowadzenie rejestru skarg i wniosków,
   • zapewnienie obsługi telekomunikacyjnej i informatycznej Powiatowego Inspektoratu zarówno w zakresie wyposażenia sprzętowego, jak i oprogramowania, sporządzanie aplikacji przeznaczonych dla Powiatowego Inspektoratu;
   • zarządzanie teleinformatycznymi systemami wymiany informacji i bazami danych;
   • prowadzenie szkoleń w zakresie obsługi systemów informatycznych, prowadzenie ewidencji sprzętu informatycznego oraz opracowywanie i wdrażanie strategii informatyzacji  Powiatowego Inspektoratu;
   • prowadzenie archiwum zakładowego, zapewnienie właściwego przyjęcia akt do archiwum, przechowywanie akt, udostępnianie ich, jak również uzgadnianie z Archiwum Państwowym terminów                 i zakresu brakowania akt;
   • zapewnienie przestrzegania w Powiatowym Inspektoracie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa  i higieny pracy;
   • prowadzenie obsługi biurowej Powiatowego Lekarza Weterynarii, w tym również prowadzenie centralnych rejestrów wynikających z przepisów prawa oraz wykonywanie czynności kancelaryjnych zgodnie z instrukcją kancelaryjną;

§ 17. Do zakresu działania samodzielnego stanowiska do spraw obsługi prawnej należą zadania związane z obsługą prawną Powiatowego Inspektoratu , a w szczególności:

  • udzielanie opinii prawnych pisemnych, konsultacji i porad prawnych ustnych;
  • reprezentowanie Powiatowego Lekarza Weterynarii przed sądami administracyjnymi i sądami powszechnymi;
  • opiniowanie i parafowanie umów, a także aktów normatywnych Powiatowego Lekarza Weterynarii, pism i innych dokumentów powodujących skutki prawne dla Powiatowego Inspektoratu, w zakresie ich zgodności z prawem;
  • opiniowanie i parafowanie projektów decyzji administracyjnych.

§ 18 Do zakresu działania Pracowni badania mięsa na obecność włośni, będącej Powiatowym Oddziałem Badania w kierunku włośni Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Katowicach, należyw szczególności :

 • wykonywanie badań zgodnie z wymogami obowiązujących norm, rozporządzeń, Instrukcji Głównego Lekarza Weterynarii oraz sprawdzonych procedur badawczych,
 • utrzymanie i potwierdzanie kompetencji do wykonywania badań oraz uzyskanie pewności, że badania te są na odpowiednio wysokim poziomie jakościowym,
 • przekazywanie klientom wiarygodnych, rzetelnych i użytecznych wyników badań,
 • stosowanie zwalidowanych metodyk badawczych,
 • prowadzenie zewnętrznej i wewnętrznej kontroli jakości badań oraz szkolenie oraz udział w badaniu biegłości personelu Terenowych Punktów Wytrawiania,
 • zapewnienie właściwych warunków środowiskowo-lokalowych dla Terenowych Punktów Wytrawiania,
 • realizacja polityki jakości oraz celów ogólnych systemu zarządzania w tym w Terenowych Punktach Wytrawiania.

2. Zarówno Pracownia badania mięsa na obecność włośni, jak i podległe jej Terenowe Punkty Wytrawiania, pod względem funkcjonowania systemu zarządzania jakością podlegają kierownikowi Zakładu Higieny Weterynaryjnej Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Katowicach

ROZDZIAŁ VI


ZASADY PODPISYWANIA PISM I DOKUMENTÓW W POWIATOWYM INSPEKTORACIE

§ 19. 1. Projekty pism, dokumentów, umów, porozumień, decyzji administracyjnych i aktów prawnych wydawanych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii opracowuje właściwa komórka organizacyjna, z której zakresem działania związane jest pismo, akt prawny, dokument, porozumienie, decyzja administracyjna.
2. Projekty aktów prawa wewnętrznego winny być przygotowane ze szczególną starannością oraz  odpowiadać zasadom techniki prawodawczej.
3. Projekty aktów prawa wewnętrznego, umów, porozumień oraz pism procesowych, powinny być parafowane przez:

 • pracownika zajmującego się sprawą,
 • koordynatora komórki organizacyjnej, z którego zakresem działania związany jest dokument;
 • głównego księgowego - w przypadku, gdy treść dokumentu dotyczy budżetu lub  ma  powodować skutki finansowe;
 • radcę prawnego pod względem formalnoprawnym i redakcyjnym.

4. Projekty innych pism i dokumentów powinny być parafowane przez:

 • pracownika zajmującego się sprawą,
 • koordynatora komórki organizacyjnej, z którego zakresem działania związany jest dokument;
 • głównego księgowego - w przypadku, gdy treść pisma lub dokumentu dotyczy budżetu lub ma powodować skutki finansowe.

5. Podpisujący i parafujący pisma odpowiadają za ich merytoryczną treść, formę, a także  za zgodność z przepisami prawa oraz z interesem publicznym.

§ 20. Pracownicy Powiatowego Inspektoratu podpisują pisma, decyzje (w tym decyzje administracyjne) i inne dokumenty w sprawach, do załatwienia, których zostali pisemnie upoważnieni przez Powiatowego Lekarza Weterynarii.
§ 21. Przelewy, czeki i inne dokumenty obrotu pieniężnego i materiałowego, jak również inne dokumenty o charakterze rozliczeniowym, stanowiącym podstawę do otrzymania lub  wydatkowania środków pieniężnych Inspektoratu podpisują:

 • Powiatowy Lekarz Weterynarii lub jego zastępca lub osoba, o której mowa w § 7 ust 2, oraz
 • Główny Księgowy albo inny pracownik zastępujący Głównego Księgowego w czasie jego nieobecności, pisemnie upoważniony przez Powiatowego Lekarza Weterynarii.

ROZDZIAŁ VII


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 22 Traci moc Regulamin Organizacyjny Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Tarnowskich z dnia 10.09.2010 roku.
§ 23 Regulamin wchodzi w życie z dniem uzgodnienia regulaminu przez Śląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Katowicach.