Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tarnowskich Górach

Aktualnie znajdujesz się na:

RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tarnowskich Górach ul. Wincentego Janasa 11, 42-612 Tarnowskie Góry. reprezentowany przez Powiatowego Lekarza Weterynarii.
 2. W sprawach związanych z danymi osobowymi prosimy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Panem Mirosławem Midor poprzez adres e-mail: iod@infosystem-projekt.pl lub korespondencyjnie na adres Administratora Danych Osobowych.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. Wypełnienia obowiązków prawnych oraz realizacji czynności urzędowych ciążących na Administratorze.
  2. Realizowania umów zawartych z kontrahentami.
  3. W pozostałych przypadkach na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 4. Podstawa prawna przetwarzania danych.
  1. Na podstawie obowiązujących przepisów weterynaryjnych.
  2. Zawartych umów art.6 ust. 1 lit. b RODO.
  3. Udzielonej zgody art.6 ust. 1 lit. a RODO.
  4. Wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze art.6 ust. 1 lit. c RODO.
 5. Pani/ Pana dane osobowe mogą być ujawnione:
  1. Pracownikom/współpracownikom Administratora Danych Osobowych upoważnionym do ich przetwarzania na polecenia Administratora.
  2. Uprawnionym organom publicznym.
  3. Podmiotom świadczącym usługi informatyczne i prawne.
  4. Podmiotom którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody (w przypadku danych, które są udostępnione na podstawie Pana/Pani zgody) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy niezbędny do realizacji celu w pkt. 3 klauzuli a po tym okresie mogą podlegać archiwizacji zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności na podstawie przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwej w zakresie ochrony danych osobowych instytucji nadzoru w razie przetwarzania Pani/Pan danych osobowych niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 9. Wobec Pani/Pana nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.
 10. Podanie danych osobowych jest:
  1. Obowiązkowe jeśli jest wymogiem ustawowym związanym z realizacją zadań Inspektoratu.
  2. Dobrowolne jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Brak podania danych osobowych uniemożliwi zawarcie umowy.

Metadane

Data publikacji : 14.01.2022
Podmiot udostępniający informację:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tarnowskich Górach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator BIP

Opcje strony

do góry