Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tarnowskich Górach

Informacja

POUCZENIE

•  Wnioski dotyczące wpisu do Rejestru Podmiotów Nadzorowanych powinny być złożone na 30 dni przed rozpoczęciem prowadzenia działalności.

•  Wnioski dotyczące wystawienia świadectw zdrowia i zaświadczeń powinny być złożone co najmniej 7 dni przed planowaną wysyłką zwierząt lub towarów

•  Wniosek należy wypełnić elektronicznie lub czytelnie ręcznie PISMEM DRUKOWANYM

•  Podmioty składające wniosek (nie dotyczy wpisu do Rejestru Podmiotów Nadzorowanych) muszą znajdować się pod nadzorem powiatowego lekarza weterynarii i posiadać weterynaryjny numer identyfikacyjny WNI lub numer siedziby stada (dotyczy utrzymywania zwierząt gospodarskich),

•  Wnioski zawierające braki formalne, bez wymaganych załączników i opłat skarbowych, nieczytelne nie będą rozpatrywane

 

UDZIELENIE PEŁNOMOCNICTWA

Jeśli nie możesz załatwić wszystkich spraw administracyjnych osobiście, możesz wyznaczyć pełnomocnika, który będzie działał w twoim imieniu. Przykładem sprawy, do której konieczne jest pełnomocnictwo , jest odbiór zaświadczenia czy decyzji administracyjnej. 

Pełnomocnikiem może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. 

Pełnomocnictwa udziela się pisemnie, do każdej sprawy, w której ma cię reprezentować pełnomocnik. Musi ono wskazywać konkretną osobę, której jest udzielane i wskazywać zakres działania pełnomocnika. 

Od każdej sprawy, w której reprezentuje cię pełnomocik udzielana jest opłata skarbowa 17 zł. Opłatę uiszcza się na rachunek urzędu miasta Tarnowskie Góry. Dowód wniesienia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo dołącza się do dokumentów danej sprawy. 

Osoby z grona rodziny (mąż, żona, rodzice, dzieci, rodzeństwo) są zwolnione z opłaty skarbowej za pełnomocnictwo.

OPŁATA SKARBOWA

W przypadku jeśli załatwienie danej sprawy wymaga wniesienia opłaty skarbowej to do składanych dokumentów należy dołączyć potwierdzenie dokonania tej wpłaty. ( Ustawa z dnia 4 września 2023 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2023 poz. 2111)

Opłatę skarbową należy uiścić na konto:

Urzędu Miasta Tarnowskie Góry

Nr 31 1090 1825 0000 0001 4381 6486

W tytule podając odpowiednio:

•  za zaświadczenie weterynaryjne - 17 zł

•  za wydanie decyzji administracyjnej - 10 zł

•  za legalizacje paszportu zwierzęcia - 26 zł

• za wydanie zezwolenia - 616 zł

 

OPŁATA WETERYNARYJNA

W przypadku jeśli załatwienie danej sprawy wymaga wniesienia opłaty weterynaryjnej to do składanych dokumentów należy dołączyć potwierdzenie dokonania tej wpłaty. (Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie stawek opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną (Dz.U. 2022 poz. 1672).

Opłatę weterynaryjną należy uiścić na konto: 

Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Tarnowskich Górach

Nr 94 1010 1212 0059 2022 3100 0000

Metadane

Data publikacji : 14.06.2024
Data modyfikacji : 14.06.2024
Podmiot udostępniający informację:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tarnowskich Górach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator BIP
Osoba modyfikująca informację:
Administrator BIP

Opcje strony

do góry