Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tarnowskich Górach

Deklaracja dostępności

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tarnowskich Górach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tarnowskich Górach.

Data publikacji strony internetowej: 2022-01-17. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-04-12.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej: (więcej informacji w załączniku na dole strony)
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
Wyłączenia:
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-04-18. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt : tel. 323901991, netadmin@tarnowskiegory.piw.gov.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Wejście do budynku Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Tarnowskich Górach odbywa się dwoma schodami, obok usytuowany jest podjazd dla osób niepełnosprawnych, brak windy. Drzwi wejściowe znajduje się na pierwszej kondygnacji (parterze budynku).
 2. Sekretariat znajduje się na wprost wejścia, przy wejściu znajduje się przycisk dzwonka oznaczony językiem Braillea w celu przywołania pracownika PIW. Za drzwiami wejściowymi jest punkt obsługi z miejscem siedzącym. Drzwi wejściowe posiadają system samozamykający. Ze względu na przepisy RODO strony przyjmowane są pojedyńczo.
 3. Budynek Powiatowego Inspektoratu Weterynarii jest przystosowany do poruszania się osób niepełnosprawnych, nie występują bariery architektoniczne.
 4. Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Parking przed budynkiem głównym jest ogólnodostępny, nie występują problemy z zaparkowaniem samochodu.
 5. Nie ma przeciwwskazań do wstępu z psem asystującym.
 6. W urzędzie nie ma wyznaczonej osoby do tłumaczenia języka migowego (istnieje możliwość zgłoszenia potrzeby kontaktu z tłumaczem języka migowego - co najmniej 3 dni wcześniej), można skorzystać z usługi własnego tłumacza języka migowego - można załatwić sprawę przy pomocy osoby przybranej.
 7. Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze, zaraz za drzwiami wejściowymi po lewej stronie, obok punktu obsługi. Wejście do toalety oznaczone jest w języku Braillea.
 8. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Aplikacje mobilne

[ brak ]

do góry